plc và scada

PLC và SCADA trong chu trình tự động hóa khác nhau như thế nào?

PLC và SCADA là hai cấp độ chính trong kim tự tháp tự động hóa. Trong khi SCADA được xem như một phần mềm, bao gồm các hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển, thì  PLC thường được